Komunikat RODO

WARSZTATY, OSOBY FIZYCZNE

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:                                                                                                  Administratorem Pani/Pana danych jest firma:

 JakSen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Barbara Pociecha Zdebska                                                                                                                                                                                                                                                                                             Cichawka 33, 32-740 Łapanów.

Osobą reprezentującą firmę jest Barbara Pociecha Zdebska.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja warsztatów oraz spełnienie naszych obowiązków wobec organów podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 punkt b oraz punkt c RODO.

Firma JakSen jest jedynym  administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w podanym powyżej celu i nie powierza przetwarzania tych danych innym podmiotom.

Dane mogą być udostępnione organom podatkowym.

Okres przechowywania danych osobowych  wynosi pięć lat zgodnie z ustawą o rachunkowości, art. 74 ust. 1, 2.

W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:                                                                                                                                                                                                                                                                        – uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, oraz dostępu do nich;                                                                                                                      – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia w przypadku gdy nie są one          kompletne;                       

   – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych;                                                             -otrzymania swoich danych osobowych, które są przetwarzane;                                                                                                                                                                                                           – żądania aby dane, które dostarczyła Pani/ dostarczył Pan Administratorowi, zostały przekazane innemu Administratorowi.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy również, że  konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia warsztatów/szkoleń w Pracowni PoWoli.